Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Perzanowskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 24, 65-067 Zielona Góra, Tel. 068-322-22-20, e-mail: perzanowski@kancelaria-info.pl

2. Dane przetwarzane będą w celu:

a. świadczenia usług prawnych i doradztwa dla Klientów tj. przygotowania oferty, zawarcia i realizacji umowy przez administratora Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),

b. prowadzenia dokumentacji płacowej oraz księgowej na podstawie obowiązku prawnego Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c. zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju systemów informatycznych administratora danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz obowiązku prawnego Art. 6 ust. 1 lit.  c RODO,

d. prowadzenia korespondencji w związku z prowadzoną działalnością administratora na podstawie realizacji umowy oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,

3. Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b. podmioty przetwarzające dane na rzecz administratora w zakresie świadczenia usług: outsourcingu informatycznego oraz programistycznego,

c. bank, operatorzy pocztowi.

4. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez:- umowy -10 lat od rozwiązania umowy,- dowody księgowe – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą bądź przez  okres niezbędny do zakończenia dochodzenia zaległych roszczeń. W pozostałym zakresie dane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z uzasadnionym interesem administratora. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

5. Posiada Pan/i prawo do:

a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

b. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, -osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; lub ograniczenia przetwarzania.

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

e. przenoszenia danych.

6. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych.

7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię Radcy Prawnego Dariusza Perzanowskiego przechowywane są i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.